گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از اتمام اعتبار بن کارت های سود سهام خبر داد.