مدیر عامل: می دانید، هر تن شمش روی و سرب را توانستیم، چند دلار بفروشیم؟ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ملی سرب و روی، امروز با حضور بیش از...