به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در اردیبهشت ماه معامله ای انجام نداد. گفتنی است ارزش پرتفوی بورسی این شرکت در اردیبهشت ١٩٩ میلیارد تومان افزایش داشت.