به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد در خصوص طرح توسعه افزایش ظرفیت ۵٠٠ راس دام مولد توضیحات تکمیلی ارائه نمود.