به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سازه پویش از افزایش نرخ فروش خبر داد و اعلام داشت مبلغ تعدیل فروش محصولات به نسبت ۴٠ در صد مبلغ فروش افزایش یافته است در حسابها لحاظ گردیده