به گزارش کدال نگر بورس٢۴، وضعیت سود سازی و گزارشات ١٢ ماهه چند شرکت دیگر نیز بررسی شد