به گزارش کدال نگر بورس٢۴،نتایج مجمع چند شرکت به اطلاع سهامداران رسید