معاون سرمایه گذاری : سال ٩٨ قطعا سود بیش از آنچه پیش بینی شده محقق خواهد شد جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید، امروز با حضور ٩۶ درصدی سهامداران در...