شرکت تولید محور خودرو امروز مجمع خود را برگزار کرد که در این مجمع سودی تقسیم نشد.