مجمع شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان امروز برگزار شد.