به گزارش کدال نگر بورس٢۴، نتایج تصمیمات مجمع دو شرکت اطلاع رسانی شد