به گزارش کدال نگر بورس٢۴، فصل برگزاری مجامع داغ شده و سهامداران بیشتری به مجمع دعوت شدند