اعضای حقیقی هیئت ‌مدیره بورس انرژی ایران با نماد «انرژی» معرفی شدند. ترکیب جدید این اعضا عبارتند از مرتضی علی اکبری، شرکت سرمایه گذاری اهداف و عباس بابا گل زاده کشتلی از موسسه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و...

بورس۲۴ : اعضای حقیقی هیئت ‌مدیره بورس انرژی ایران با نماد «انرژی» با ترکیب جدید معرفی شدند. 

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ،بر این اساس اعضای جدید هیات مدیره شرکت، محمد ملاکی « شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان»، علیرضا وفا «شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان»، علیرضا خجسته وهاب زاده «شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا »، سید رضا علوی« موسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار»، علی احمدی «شرکت سرمایه گذاری تدبیر »، مرتضی علی اکبری «شرکت سرمایه گذاری اهداف » و عباس بابا گل زاده کشتلی «موسسه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران»برای دو سال آینده هستند.  

 اعضای قدیم                                                                                                                                                                               اعضای جدید         

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

محمد ملاکی

محمد ملاکی

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

علیرضا وفا

علیرضا وفا

شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا

علیرضا خجسته وهاب زاده

علیرضا خجسته وهاب زاده

موسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

سیدرضا علوی

سیدرضا علوی

شرکت سرمایه گذاری تدبیر

علی احمدی

علی احمدی

شرکت سرمایه گذاری اهداف

مسعود جعفری اصطهباناتی

مرتضی علی اکبری

موسسه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

علی اسلامی بیدگلی

عباس باباگل زاده کشتلی