به جلو می رویم؛ با استراتژی سال گذشته افزایش سرمایه ای صورت گرفت، که از...