به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعتی بهپاک اعلام داشت به منظور استفاده از ظرفیت خط تولید روغنکشی لورگی ، بعنوان "پیمانکار" ماهانه حداقل به میزان ١۴٠٠٠ تن روغنکشی از دانه های روغنی سویا و کلزا را در قبال اخذ کارمزد روغنکشی به صورت انحصاری در اختیار شرکت صنعت غذایی کوروش (سهامی خاص) "کارفرما " طبق مفاد قرارداد منعقده فیمابین قرارمی دهد