به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد شرکت صنعتی بهپاک در ۴ ماهه نخست سال مالی منتهی به آذر ١٣٩٨ به حدود ٢٨٨ میلیارد تومان رسید.