بورس ٢۴ : این روز ها بازار سرمایه با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد، نوسانات نرخ ارز و اشباع نسبی بازارهای سرمایه گذاری رقیب با افزایش حجم معاملات و رشد شاخص کل روبرو است، یکی از گروه هایی که با افزایش قیمت ارز به جهت ارز آور بودن با رشد تقاضا روبرو بوده است گروه پتروشیمی است که سهم قابل توجهی هم در بازار سرمایه ایران دارد، گزارشات یک ماهه شرکت های اوره و متانول ساز برای فروردین ماه حکایت از رشد ارزش فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد...