نظر مدیرمالی درباره صف خرید پایدار این سهم چیست؟ چند رویداد مثبت و بنیادی...