به گزارش کدال نگر بورس٢۴، وضعیت درآمدزایی چند شرکت مهم بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت