به گزارش کدال نگر بورس٢۴، وضعیت درآمدی چند شرکت شفاف سازی شد