به گزارش کدال نگر بورس٢۴، وضعیت درآمدی چند شرکت مورد برری قرار گرفت