بورس ۲۴ : هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس ، امروز روح الله دهقان را به عنوان مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس معرفی کرد. او پیش از این مدیر عامل رایان بورس و مدیر فناوری سازمان بورس و شرکت فرابورس بود. قبل از او ، مرتضی آنالویی مدیریت این شرکت را برعهده داشت. شرکت مدیریت فناوری بورس راهبری بخش نرم افزاری بازار سرمایه و پشتیبانی هسته معاملات و نرم افزارهای مرتبط را بر عهده دارد که در ماه های گذشته به دلیل اختلالات مکرر در ارائه خدمات با انتقادات بسیار زیادی مواجه بود. آنالویی حدود ۴ سال مدیریت این شرکت را عهده دار بود.

بورس۲۴ : هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس ، امروز روح الله دهقان را به عنوان مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس معرفی کرد.

او پیش از این مدیر عامل رایان بورس و مدیر فناوری سازمان بورس و شرکت فرابورس بود. قبل از او ، مرتضی آنالویی مدیریت این شرکت را برعهده داشت.

شرکت مدیریت فناوری بورس راهبری بخش نرم افزاری بازار سرمایه و پشتیبانی هسته معاملات و نرم افزارهای مرتبط را بر عهده دارد که در ماه های گذشته به دلیل اختلالات مکرر در ارائه خدمات با انتقادات بسیار زیادی مواجه بود. آنالویی حدود ۴ سال مدیریت این شرکت را عهده دار بود.