به گزارش بورس ۲۴؛ بلوک ۵درصدی سهام وساخت متعلق به گروه استراتوس وثیقه نزد بانک سینا با قیمت پایه هر سهم ۴۷۱تومان عرضه می شود..