سبد میلگرد فخاس امروز تا ۴٣٢٣٨ ریال رقابت شد، همچنین پایانی نسبت به معامله قبلی رشد...