به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کیسون اعلام داشت در مناقصه ساخت ساختمان اتاق بازرگانی به عنوان برنده اعلام شده است.