به گزارش کدال نگر بورس۲۴،عملکرد تولید و فروش چند شرکت مهم بررسی شد