به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی زاگرس در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٧ برای هر سهم ١۵۵۴٢ ریال سود محقق کرد. زاگرس در مدت مشابه سال قبل ٨١٢۴ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٩١ درصدی سود در ١٢ ماهه سال ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ۶٧ درصدی درآمدهای عملیاتی و شناسایی ١١٩۴ میلیارد ریال سایر درآمدهای عملیاتی و افزایش ٢٩۶٢ درصدی اقلام متفرقه دانست.