نرخ پایه عرضه ٣٢١۵٣ ریال (حدود ۶ درصد پایین تر از نرخ پایه درعرضه قبل) تعیین شده بود اما در نهایت متوسط نرخ معامله....

بورس۲۴ : سومین عرضه شمش بلوم شرکت فولاد خوزستان در سال جاری نیز به رقابت قیمت منجر شد. امروز شمش فخوز در بورس کالا با تقاضای بیش از 100 هزارتنی همراه بود و برتری تقاضا بر عرضه رشد 27 درصدی قیمت پایانی را رقم زد.

نرخ پایه عرضه 32153 ریال (حدود 6 درصد پایین تر از نرخ پایه درعرضه قبل) تعیین شده بود اما در نهایت متوسط نرخ معامله به 40867 ریال (افزایش 4% نسبت به معامله قبلی) رسید.