به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در فروردین ماه ٣.٧ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در فروردین ۴٠ میلیارد تومان افزایش داشت.