به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مارگارین در ٣ ماه نخست سال مالی منتهی به آذر ١٣٩٨ حدود ٢۶۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود کسب نمود.