به گزارش بورس٢۴، به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار می رساند بر اساس مصوبة هیات محترم پذیرش اوراق بهادار، شرکت سخت آژند (ثاژن) از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ ١٣٩٨/٠١/٢٨ حذف و قابل انتقال به بازار پایة فرابورس ایران خواهد بود.

به گزارش بورس۲۴ ، به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار می رساند بر اساس مصوبة هیات محترم پذیرش اوراق بهادار، شرکت سخت آژند (ثاژن) از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 1398/01/28 حذف و قابل انتقال به بازار پایة فرابورس ایران خواهد بود.