به گزارش کدال نگر بورس٢۴، وضعیت عملیاتی دو شرکت پرمخاطب بررسی شد