به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سهامداران دو شرکت به مجامع خود فراخوانده شدند