قیمت انواع تورهای گردشگری به مقصد آنتالیا، به شرح جدول زیر است...

بورس۲۴ : قیمت انواع تورهای گردشگری به مقصد آنتالیا در فروردین۹۸ به شرح جدول زیر است: 

ANTALYA