سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، حقوق سالیانه ٣٣ میلیون تومان از مالیات معاف شد...

بورس۲۴ : سازمان امور مالیاتی اعلام کرد حقوق سالیانه 33 میلیون تومان از مالیات معاف شد. 

محمد قاسم پناهی سرپرست این سازمان، میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 98 را بر اساس قانون بودجه 98 به ادارات مالیاتی ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر معافیت یاد شده تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالیانه 10 درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا 2.5 برابر آن مشمول مالیات سالیانه 15 درصد و نسبت به مازاد 2.5 برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالیانه 20 درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تا 6 برابر مشمول مالیات 25 درصد و نسبت به مازاد 6 برابر 35 درصد است.

حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ ها با رعایت قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ ها و موسسه های آموزش عالی با رعایت معافیت‌ های مقرر در قانون مالیات‌ های مستقیم، در سال 1398 مشمول مالیات به نرخ 10 درصد خواهد شد.

بر اساس ماده 5 قانون اصلاح پاره‌ ای از مقررات مربوط به پایه حقوقی اعضا رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ ها و موسسه های آموزش عالی از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی موضوع این قانون، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌ های مستقیم، حداکثر 10 درصد به عنوان مالیات کسر می‌ شود.

بر اساس این بخشنامه، با توجه به اینکه در بند 'الف' تبصره 6 مذکور عبارت 'کارانه خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابر این کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی مشمول نرخ 10درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌ دهد، به نرخ‌ های بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

منبع: ایرنا