بر همین اساس قیمت پایه و پایانی امروز نسبت به عرضه قبلی (٣بهمن٩٧) به ترتیب رشد ١٩.۵% و...