​سیل اخیر هیچگونه آسیب و خسارتی به شرکت شیر و گوشت زاگرس شهر کرد وارد نساخته است. در خصوص کشاورزی نیز باید گفت که اگر چه یک روی این ماجرا تلخ است و شاید در بخش های مختلفی کشت بهاره و حتی کشت سال ٩٨ از بین رفته باشد اما بارندگی های اخیر در بلند مدت وضعیت کشاورزی را بهبود خواهد بخشید.