نرخ پایه این محصول نیز بدون تغییر نسبت به عرضه قبلی ١٩٨٨٩٣ ریال در نظر گرفته شده بود، با این حال قیمت تا سطح ٢۴٣٣٣٣ریال رقابت شد...

بورس۲۴ : عرضه شمش و بیلت ایرالکو در نخستین روز معاملاتی هفته در بورس کالا، افزایش قیمت به ترتیب 21.2% و 7.6% این دو محصول را به همراه داشت. برتری تقاضا بر عرضه و شکل گیری رقابت متوسط قیمت پایانی بیلت را به سطح 228274 ریال و شمش را به 241096 ریال رساند.

قیمت پایه عرضه بیلت 7-6063 امروز بدون تغییر نسبت به نرخ پایه معامله قبلی 212174 ریال تعیین شده بود و بالاترین نرخ خریدار امروز تا 254599 ریال پیشروی داشت و در نهایت حجم عرضه ها به 900 تن محدود شد.

معامله 2000 تن شمش 1000p-99.8 نیز امروز در حالی رقم خورد که نرخ پایه این محصول نیز بدون تغییر نسبت به پایه قبلی 198893 ریال در نظر گرفته شده بود، با این حال قیمت تا سطح 243333ریال رقابت شد.

در نمودارهای پیوست روند قیمتی معامله این دو گروه محصول در بورس کالا در بازه زمانی یکساله مورد بررسی قرار گرفته است.