شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش که با نماد «سپ» شناخته می شود ، با انتشار گزارش عملکرد اسفند ماه ادامه تحولات مثبت در ارائه خدمات را به نمایش گذاشت و در ٣ماهه سپری شده از سال مالی خود به درآمدهای خوبی دست یافته است...

بورس۲۴ : شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش که با نماد «سپ» شناخته می شود ، با انتشار گزارش عملکرد اسفند ماه ادامه تحولات مثبت در ارائه خدمات را به نمایش گذاشت و در 3ماهه سپری شده از سال مالی خود به درآمدهای خوبی دست یافته است.

بررسی های بورس۲۴ از آخرین گزارش عملکرد 3 ماهه منتشره شرکت در سامانه کدال حاکی از آن است :«سپ» در اسفند ماه با درآمد 135 میلیارد تومانی ، مجموعا در عملکرد 3 ماهه به درآمد 368 میلیارد تومانی دست یافته است.

این شرکت تراکنشی در دوره مشابه سال قبل در اسفند ماه به درآمد 121 میلیاردی و در عملکرد 3 ماهه به درآمد 313 میلیارد تومانی رسیده بود ، حال آن که در عملکرد 3 ماهه سال مالی جاری به نسبت دوره مشابه سال قبل با رشد 18 درصدی همراه شده است.

اگر این شرکت با همین روند به کار خود ادامه دهد به درآمد بالای 1500 میلیارد تومانی دست خواهد یافت و سود شرکت نیز در راستای رشد درآمد ها با افزایش همراه شده و شاهد تاثیرات مثبت خوبی در صورت های مالی آن خواهیم بود.

به عبارتی دیگر نکته مهم شرکت نیز همین حاشیه امنیت بالا در رشد درآمد ها و ثبات این شرکت در کنار روند رو به رشد سودآوری است.