سعید محبی فرد معاون مالی و اقتصادی هلدینگ خلیج فارس(سهامدار عمده پترول) در خصوص آخرین وضعیت سهام این شرکت با توجه به استقبال سهامداران از این سهم ، به خبرنگار بورس ٢۴گفت: به نظر می رسد این استقبال به تشخیص سهامداران بوده و بازار از سهم استقبال کرده است...