مجمع شرکت سرما آفرین امروز برگزار شد و رای به افزایش سرمایه این شرکت داد.