به گزارش کدال نگر بورس٢۴،وضعیت عملکردی چند شرکت مهم تا پایان اسفند ماه بررسی شد