به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری بوعلی اعلام داشت درنظر دارد ٣٩ درصد سهام تحت مالکیت خود در شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص)را به صورت نقدو یا ترکیبی از نقدومعاوضه باسهام شرکتهای بورسی و یامعاوضه با سهام شرکتهای بورسی با قابلیت نقد شوندگی مناسب طبق شرایط اعلامی در مزایده عمومی واگذار نماید .