به گزارش کدال نگر بورس٢۴، مخابرات در خصوص آثار مالی تعرفه های حق الااشتراک تصویب شده در مجمع اعلام نموده آثار مالی تعرفه های مذکور برای ١٢ ماهه سال مالی ١٣٩٨ مجموعا معادل مبلغ٢.٩٩۴.٩١٢ میلیون ریال پیش بینی می گردد