هم برای صادرات و هم برای انتقال وجوه صادرات، تمهیدات لازم اندیشیده شده است. در سال ٩٧ چند ماه از سال به خاطر موضوعات صادراتی و قیمت فروش داخلی اوره سود زیر مجموعه ها تحت شعاع قرار گرفت اما امسال با توجه به اقدامات صورت گرفته و برنامه هایی که داریم سود سال ٩٨ ما از ٩٧ بیشتر خواهد بود.