به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس توشه افزایش سرمایه ۵٠ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.