به گزارش کدال نگر بورس٢۴، در این قسمت به بررسی علل رشد قیمت سهام سیمان شرق در طی روزهای اخیر پرداخته شده است