به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت صنایع سیمان غرب در مدت ١١ ماهه به بیش از ١٠٩ میلیارد تومان رسید.