به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مجوز افزایش سرمایه ۴٧ درصدی شرکت صنایع سرما آفرین ایران از محل سود انباشته را صادر نمود.