به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شرکت پارس توشه افزایش سرمایه ۵٠ درصدی شرکت از ١۵٠ به ٢٢۵ میلیارد تومان را تصویب کرد.